Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE431 – Praktikum na ministerstvu životního prostředí ČR

Související stránky

Anotace
Kurz je zaměřen na získání praktických znalostí a zkušeností v oblasti ekonomiky a politiky životního prostředí v ČR formou krátkodobé stáže na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Cíl
Cílem kurzu je seznámit vybrané studenty s fungováním státní správy v oblasti ochrany životního prostředí a zapojit je do řešení praktických problémů ekologické politiky v rámci jednotlivých odborů MŽP ČR. Kurz proběhne formou krátkodobé stáže na MŽP ČR a jeho získání je vázáno na splnění zadaného dílčího úkolu ve spolupráci s pracovníky ministerstva. Kurz je určen pouze pro studenty s hlubším zájmem o problematiku životního prostředí, kteří uvažují o zaměření bakalářských nebo diplomových prací na toto téma.

Kontaktní osobou kurzu je Ing. Lenka Slavíková, slavikova@ieep.cz, kterou prosím kontaktujte v případě jakýchkoliv dotazů, problémů či nedorozumění.

Úkoly studentů:

 • studenti budou plnit dílčí úkol v rámci zvoleného tématu, specifikaci úkolu poskytne studentovi pověřený pracovník daného odboru/oddělení
 • časový rozsah úkolu je cca 74 hodin – tj. 7 dní čistého času
 • úkol je zpracováván v úzké spolupráci s pověřeným pracovníkem MŽP, a to po dohodě kombinovaně na i mimo budovu MŽP
 • student je povinen v 7. týdnu výuky provést povinnou konzultaci průběžných výsledků úkolu u pověřeného pracovníka MŽP
 • student je povinen předat úkol pověřenému pracovníkovi MŽP nejpozději do 13. týdne výuky a v případě potřeby provést jeho finalizaci podle závěrečných pokynů
 • student si u pověřeného pracovníka zajistí vyplnění hodnotícího formuláře, který předá Ing. Slavíkové

Úkoly pověřených pracovníků MŽP:

 • detailně seznámit studenta se zadáním úkolu a se širším kontextem, v rámci kterého je úkol plněn
 • poskytovat studentům po dohodě pravidelné konzultace k průběžným výsledkům plnění úkolu, provést „povinnou“ kontrolu plnění úkolu v 7. týdnu výuky (do 2. 11), informovat kontaktní osobu (Ing. Slavíkovou) v případě, že student do této doby nekomunikuje nebo nepracuje podle dohody
 • převzít v 13. týdnu výuky (do 14. 12.) úkol a vyplnit hodnotící formulář, na základě kterého bude studentovi přiznáno splnění předmětu

Časový rámec kurzu:

Týden výuky
Náplň kursu
2. týden úvodní schůzka, zadání úkolů + návštěva MŽP ČR – přidělení k odborům
2. – 6. týden první fáze řešení úkolu
7. týden povinná konzultace průběžných výsledků úkolu
8. – 13. týden druhá fáze řešení úkolu (dokončovací práce)
13. týden předání úkolu, vyplnění hodnotících formulářů

Ná závěr předmětu (po splnění úkolů) bude provedeno celkové hodnocení předmětu (osobní schůzka studentů s Ing. Slavíkovou na VŠE + shromáždění připomínek od pověřených pracovníků MŽP – formu upřesníme).

Témata:

Studenti budou v průběhu stáže spolupracovat s pracovníky MŽP ČR na následujících tématech:

 • EPD – environmentální značení III. Typu (ve kterých státech je zavedeno, jak je organizováno, úspěšnost)
 • LCA – Life Cycle Assessment (příprava publikace, realizované studie v ČR (výsledky), možno srovnat výsledky více studií k jednomu tématu (např. plastové vs. skleněné lahve))
 • Zpráva do vlády ČR o výsledcích zeleného nakupování
 • Hodnocení efektivnosti výdajů na životní prostředí z hlediska dosažených přínosů včetně identifikace nákladově nejefektivnějších opatření
 • Identifikace a vyčíslení environmentálně škodlivých podpor
 • Zpracování sektorových makroekonomických modelů pro vyhodnocování dopadů regulativních opatření (zejména v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a zemědělství)
 • Energetické a finanční bilance produkce energie z obnovitelných zdrojů energie metodou analýzy životního cyklu
 • Rešerše a porovnání výsledků projektů VaV se zřetelem na získání podkladů pro ekonomické analýzy připravované legislativy
 • Daňové zatížení jednotlivých výrobních faktorů v ČR a mikroekonomické důsledky pro chování firem v kontextu ekologické daňové reformy
 • Získávání dat o podporách v oblasti ochrany životního prostředí
 • Obchodování s povolenkami na emise CO2 a uplatnění jiných mechanizmů snižování emisí skleníkových plynů, zejména korelace hospodářských výsledků (hmotná produkce a její finanční vyjádření) a emisní náročnosti produkce firem v ČR (na základě „historických“ statistických údajů a prognóza do roku 2012) – v oblasti hutního průmyslu, chemického průmyslu, rafinérií, koksárenství, elektroenergetiky a výroby tepla