Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE412 – Behaviorální ekonomie (Ekonomie a psychologie II.)

Související stránky

Zaměření předmětu:

Předmět je pokročilým seznámením s interdisciplinárním oborem „ekonomie a psychologie”. Budou identifikovány a na základě modelů behaviorální ekonomie vysvětleny hlavní empirické vzorce chování zjištěné experimentálně i z hospodářské reality. Pozornost bude věnována experimentální metodologii, výhodám a omezením současných ekonomických hypotéz.

Od studentů je očekávána znalost ekonomie na bakalářské úrovni, zájem diskutovat o předestřených problémech a především snaha hledat jejich (vědecká) řešení. Velmi doporučováno je předchozí absolvování kurzu 5IE312/362 — Ekonomie a psychologie I.

Literatura:

Povinné (*) a doporučené knihy/články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti ekonomie a psychologie. Řadu knih lze získat v elektronické knihovně KIE Books pod příslušnou sekcí kurzu (resp. u kurzu 5IE312/362 — Ekonomie a psychologie I.).

 • * Baron, J. (2000): Thinking and deciding. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Binmore, K. (2008): Rational Decisions. Princeton: Princeton University Press.
 • * Camerer, C. (2003): Behavioral game theory: experiments in strategic interaction. New York: Russell Sage Foundation („C”).
 • * Camerer, C., Loewenstein, G., Rabin, M. (2004): Advances in behavioral economics. New York: Russell Sage Foundation („CLR”).
 • Gigerenzer, G., Selten, R. (2002): Bounded rationality: the adaptive toolbox. Boston: MIT Press.
 • Gilovich, T., Griffin, D. W., Kahneman, D. (2002): Heuristics and biases: the psychology of intuitive judgement. Cambridge: Cambridge University Press.
 • * Kahneman, D., Tversky, A. (2000): Choices, values, and frames. New York: Russell Sage Foundation („KT”).
 • * Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982): Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press („KST“).
 • * Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (1999): Well-being: the foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation („KDS”).
 • * Loewenstein, G., Elster, J. (1992): Choice over time. New York: Russell Sage Foundation („LE“).
 • * Loewenstein, G. (2007): Exotic Preferences, Behavioral Economics and Human Motivation. Oxford: Oxford University Press.
 • Smith, V. L. (2008): Rationality in economics: constructivist and ecological forms. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Thaler, R. H., Sunstein, C. R. (2008): Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press.

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

 • E-mailová politika: Přednášející se bude snažit reagovat do 2. dne (ne-li, využijte kontakt na jeho T. A.). Váš e-mail by měl vždy obsahovat ident předmětu.
  • E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v ISIS, zůstanou bez odpovědi.
  • Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.
  • Etiketa komunikace s učitelem.
 • Minitesty (15%):
  • Každý týden (od 2.) bude studentům předložen minitest zaměřený na obsah povinných článků k dané přednášce. Z každého lze získat až 2% do hodnocení kurzu; ze všech celkově 15%.
 • Vypracování a prezentace semestrální práce (45%):
  • Vizte doporučený vzor semestrální práce, práci lze vypracovat samostatně či v týmu 2 studentů. Spolu-autoři musejí znát a spolupodílet se na všech aspektech práce.
  • Text, v rozsahu cca 10 až 15 normovaných stran, by měl původně (i) diskutovat metodologický problém uvnitř oboru ekonomie a psychologie nebo (ii) provést a vyhodnotit jednoduchý dosud neuskutečněný oborový experiment. Jsou k dispozici prostory a software k řadě ekonomických experimentů v LEE. Plánujete-li ekonomický experiment na počítačích v LEE, domluvte si jej s přednášejícím v dostatečném předstihu! Nebo (iii) využít probraných teorií a hypotéz při vysvětlení reálných ekonomických fenoménů (tj. užít reálná data). Práce by měla obsahovat min. 8 referencí na odborné články v daném tématu.
  • Studenti (či jejich dále již neměnné týmy) musejí mít plánované téma a způsob zpracování práce schváleno do začátku přednášky v 9. týdnu výuky! Praxe hovoří, že je třeba minimálně 3 kol upřesňování, než dojde k oboustrannému pochopení. Je doporučeno proto konzultovat zadání práce v dostatečném předstihu (postačuje zaslat e-mail v délce cca jedné A4 s názvem práce/hypotézou, způsobem zpracování a alespoň 3 články, na základě kterých bude práce vypracována). Student, který nebude mít schváleno zadání práce v termínu, je automaticky hodnocen coby nevyhověl. V 9. týdnu výuky proběhnou malé prezentace studentských „výzkummých záměrů“ a budou určeni oponenti.
  • Výsledky semestrálních prací budou prezentovány  ve stylu konferenčního příspěvku — tj. autor/ři cca v 15 minutách představí dosažené výsledky a reagují na připomínky oponentů a dalších motivovaných diskutujících — v jediném termínu ve zkouškovém období (patrně 3. týden). Práci je nutné odevzdat nejpozději týden před prezentací. Práce se vkládají do Odevzdávárny v ISIS a zároveň se posílají oponentovi.
 • Vypracování a přednesení posudku na práci kolegy/ů (10%):
  • Každému studentovi bude přidělena semestrální práce, ke které vypracuje komentář/posudek na cca 2 až 3 stranách (ve struktuře konferenční oponentury, tj. včetně referencí na výzkum, který dosažené výsledky či metodu zpochybňuje, rozvádí, doplňuje). Se svým komentářem vystoupí na prezentaci oponované práce. Oponent vkládá posudek do Odevzdávárny v ISIS nejpozději 2 dny před prezentací a zároveň jej posílá autorovi/ům práce.
 • Závěrečný test (30%, 90 minut):
  • Bude vycházet z povinné literatury, povinných článků a přednášek. V testu bude vyžadována především aplikace poznatků v schématických příkladech. Budou vypsány 2 termíny ve zkouškovém období.
 • Relevantní aktivitou na přednáškách lze získat pozitivní body.
 • Do 3. týdne výuky lze kurz omluvit prostou žádostí, poté je nutno postupovat dle oficiální směrnice.
 • Hodnocení, 1: 90-100 %, 2: 75-89 %, 3: 60-74 %, 4+: 50-59 %, 4: 0–49 % (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu napsat závěrečný test).

Rozvrh přednášek:

 • Ač je kurz „přednáškou”, obě hodiny budou probíhat stejným mechanismem „moderované debaty”, tj. bude představeno dané téma či problém, nato bude následovat debata vycházející zejména z povinných článků. Syllabus proto obsahuje ke každému tématu povinné: * texty, studenti je musejí znát před hodinou (řada článků byla přetištěna v editovaných knihách v Literatuře; texty označené: (*) jsou velmi doporučované). Ostatní literatura je doporučená a bude (obvykle) zmíněna při představení probírané oblasti (slouží coby inspirace k tématu semestrální práce). Obecně, postup kurzu je od identifikace základních „behaviorálních vzorců chování” (ze začátku budeme často opakovat/navazovat na poznatky z kurzu 5IE312/362) k reálným „ekonomickým fenoménům”, proto je pro inspiraci k „aplikované” semestrální práci doporučováno nahlédnout na články od závěru k počátku.
 • Je pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.

1. Úvod kurzu + Přehled základních pojmů a hypotéz behaviorální ekonomie aneb „co už byste měli znát” a „na co byste si měli dávat pozor„; CLR: kap. 1.

* Kunda, Z. (1990): The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), str. 480-498.
* Beshears, J. et al. (2008): How Are Preferences Revealed? Journal of Public Economics, 92(8-9), str. 1787-1794.
* DellaVigna, S. (2009): Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 315-372.
(*) Kap. 1. v Binmore, K. (2008): Rational Decisions. Princeton: Princeton University Press (dostupná on-line).
Conlisk, J. (1996): Why Bounded Rationality? Journal of Economic Literature, 34(2), str. 669-700.
Rabin, M. (1998): Psychology and Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), str. 11-46.
Elster, J. (1998): Emotions and Economic Theory. Journal of Economic Literature, 36(1), str. 47-74.

2. Pokračování: Proč má stále obor pleonasmus v názvu? Diskuze o historii a metodologii behaviorální ekonomie + krátký exkurz do sporů v experimentální ekonomii.

* Bruni, L., Sugden, R. (2007): The Road Not Taken: How Psychology Was Removed from Economics, and How It Might Be Brought Back. Economic Journal, 117(516), str. 146-173.
* Loewenstein, G. (1999): Experimental Economics from the Vantage-Point of Behavioural Economics. The Economic Journal, 109(453), str. F25-F34.
* Eckel, C., Gintis, H. (2010): Blaming the Messenger: Notes on the Current State of Experimental Economics. Journal of Economic Behavior & Organization, 73(1), str. 109-119 (celé číslo JEBO bylo věnováno metodologickým sporům v EE, vřele doporučováno pro zájemce o EE).
(*) Sims, C. A. (2010): But economics is not an experimental science. The Journal of Economic Perspectives, 24(2), str. 59-68.
(*) Ashraf, N. et al. (2005): Adam Smith, Behavioral Economist. Journal of Economic Perspectives, 19(3), str. 131-145.
(*) Berg, N., Gigerenzer, G. (2010): As-if behavioral economics: Neoclassical economics in disguise? History of Economic Ideas 18(1), str. 133-166.
Falk, A., Heckman, J. J. (2009): Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences. Science 326(23), str. 535-538.
List, J., Sadoff, S., Wagner, M. (2011): So you want to run an experiment, now what? Some simple rules of thumb for optimal experimental design. Experimental Economics, 14(4), str. 439-457.

3. Zopakování projevů omezené racionality [prospektové teorie (KT: kap. 1, 2, 7)]; KT: kap. 42. a/v rozhodování za rizika; KST: kap. 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 30, 31.

* Starmer, C. (2000): Developments in Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk. Journal of Economic Literature, 38(2), str. 332-382.
(*) Robson, A. J. (2002): Evolution and Human Nature. The Journal of Economic Perspectives, 16(2), str. 89-106.
(*) Rabin, M., Thaler, R. H. (2001): Anomalies: risk aversion. The Journal of Economic Perspectives, 15(1), str. 219-232.
Gilboa, I., Postlewaite, A. W., Schmeidler, D. (2008): Probability and Uncertainty in Economic Modeling. The Journal of Economic Perspectives, 22(3), str. 173-188.
Camerer, C., Loewenstein, G., Weber, M. (1989): The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis. Journal of Political Economy, 97(5), str. 1232-1254.
Machina, M. J. (1987): Choice under uncertainty: Problems solved and unsolved. The Journal of Economic Perspectives, 1(1), str.  121-154.

4. Omezená pozornost, hledání, učení

* Barber, B. M., Odean, T. (2008): All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors. Review of Financial Studies, 21(2), str. 785-818.
* Hirshleifer, D., Teoh, S. H. (2003): Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 36(1-3), str. 337-386.
* Caplin, A., Dean, M., Martin, D. (2012): Search and Satisficing. American Economic Review, 101(7), str. 2899-2922.
(*) Camerer, C., Babcock, L., Loewenstein, G., Thaler, R. (1997): Labor supply of New York City cabdrivers: One day at a time. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), str. 407-441.
(*) Farber, H. S. (2005): Is Tomorrow Another Day? The Labor Supply of New York City Cabdrivers. Journal of Political Economy, 113(1), str. 46-82.
Hirshleifer, D., Welch, I. (2002): An Economic Approach to the Psychology of Change: Amnesia, Inertia, and Impulsiveness. Journal of Economics & Management Strategy, 11(3), str. 379-421.
Gennaioli, N., Shleifer, A. (2010): What Comes to Mind. The Quarterly Journal of Economics, 125(4), str. 1399-1433.
Gabaix, X. et al. (2006): Costly Information Acquisition: Experimental Analysis of a Boundedly Rational Model. The American Economic Review, 96(4), str. 1043-1468.
Ariely, D., Loewenstein, G., Prelec, D. (2003): „Coherent arbitrariness“: Stable demand curves without stable preferences. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), str. 73-106.

5. Mezičasové preference, (ne)trpělivost, síla vůle; závislosti; viscerální faktory [kdo tápe v behaviorálním diskontování, zopakujte si: Frederick, S. et al. (2002): Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. Journal of Economic Literature, 40(2), str. 351-401 (či CLR: kap. 6)].

* Angeletos, G. M. et al. (2001): The Hyperbolic Consumption Model: Calibration, Simulation, and Empirical Evaluation. The Journal of Economic Perspectives, 15(3), str. 47-68.
* Danziger, S., Levav, J., Avnaim-Pesso, L. (2011): Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(17), str. 6889-6892.
* Loewenstein, G. (1996): Out of Control: Visceral Influences on Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65(3), str. 272-292.
* Read, D. (2006): Which side are you on? The ethics of self-command. Journal of Economic Psychology, 27(5), str. 681-693.
(*) Fudenberg, D., Levine, D. K. (2006): A Dual-Self Model of Impulse Control. The American Economic Review, 96(5), str. 1449-1476.
(*) Metcalfe, J., Mischel, W. (1999): A Hot/Cool-System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower. Psychological Review, 106(1), str. 3-19.
(*) Bernheim, D., Rangel, A. (2004): Addiction and Cue-Triggered Decision Processes. American Economic Review, 94(5), str. 1558-1590.
Thaler, R. (1981): Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency. Economics Letters, 8(3), str. 201-07.
Loewenstein, G. F., Prelec, D. (1993): Preferences for Sequences of Outcomes. Psychological Review, 100(1), str. 91-108.
Berg, N. et al. (2010): Inconsistency Pays? Time-inconsistent subjects and EU violators earn more. MPRA Paper 26589.
Giné, X. et al. (2010): Put Your Money Where Your Butt Is: A Commitment Contract for Smoking Cessation. American Economic Journal: Applied Economics 2(4), str. 213-235.
Jiga-Boy, G. (2010): So Much to Do and So Little Time. Psychological Science 21(12), str. 1811-1817.
Robinson, T., Berridge, K. (2003): Addiction. Annual Review of Psychology, 54, str. 25-53.
Shefrin, H. M., Thaler, R. H. (1988): The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, 26(4), str. 609-643.

6. Ekonomie štěstí (prožitý, zapamatovaný a předvídaný užitek) a životní spokojenosti; KDS: část I., KT: kap. 37, 40, 42.

* Seery, M. D. et al. (2010): Whatever Does Not Kill Us: Cumulative Lifetime Adversity, Vulnerability, and Resilience. Journal of Personality and Social Psychology 99(6), str. 1025-1941.
* Gilbert, D. T. et al. (1998): Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 617-638.
* Kahneman, D. et al. (1997): Back to Bentham? Explorations of Experienced Utility. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), str. 375-405.
(*) Clark, A. E., Frijters, P., Shields, M. A. (2008): Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles. Journal of Economic Literature, 46(1), str. 95-144.
(*) Easterlin, R. A. (2001): Income and happiness: Towards a unified theory. The Economic Journal, 111, str. 465-484.
(*) Oswald, A. J. (1997): Happiness and Economic Performance. The Economic Journal, 107(445), str. 1815-1831.
Gilboa, I., Schmeidler, D. (2001): A Cognitive Model of Individual Well-Being. Social Choice and Welfare, 18(2), str. 269-288.
Mogilner, C. (2010): The Pursuit of Happiness. Psychological Science 21(9), str. 1348-1354.
Daly, M. C. et al. (2011): Dark Contrasts: The Paradox of High Rates of Suicide in Happy Places. Journal of Economic Behavior & Organization.
Lubian, D., Zarri, L. (2011): Happiness and Tax Morale: An Empirical Analysis. Journal of Economic Behavior & Organization 80(1), str. 223-243.
DeVoe, S. E., & House, J. Time, money, and happiness: How does putting a price on time affect our ability to smell the roses? Journal of Experimental Social Psychology(0).

7. Sociální preference (hry na ultimátum, diktátora, veřejné blaho, investora a správce, ad.); Důvěra. Vnější a vnitřní motivace.

* Rabin, M. (1993): Incorporating Fairness into Game Theory and Economics. The American Economic Review, 83(5), str. 1281-1302.
* Gneezy, U. et al. (2011): When and Why Incentives (Don’t) Work to Modify Behavior. Journal of Economic Perspectives 25(4), str. 191-210.
* Aghion, P. et al. (2010): Regulation and Distrust. The Quarterly Journal of Economics, 125(3), str. 1015-1049.
Stoop, J. et al. (2010): From the lab to the field: Cooperation among fishermen. MPRA Paper 28924.
Sobel, J. (2005): Interdependent Preferences and Reciprocity. Journal of Economic Literature, 43(2), str. 392-436.
Abbink, K., Herrmann, B. (2011): The Moral Costs of Nastiness. Economic Inquiry 49(2), str. 631-633.
Gneezy, A., Fessler, D. M. T. (2011): Conflict, sticks and carrots: war increases prosocial punishments and rewards. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. doi: 10.1098/rspb.2011.0805

8. Behaviorální teorie her; C: kap. 1, 2, 9, CLR: kap. 13;

* Camerer, C. F. (1997): Progress in Behavioral Game Theory. The Journal of Economic Perspectives, 11(4), str. 167-188.
* Samuelson, L. (2002): Evolution and Game Theory. The Journal of Economic Perspectives, 16(2), str. 47-66.
(*) Camerer, C. F. et al. (2004): A Cognitive Hierarchy Model of Games. Quarterly Journal of Economics, 119(3), str. 861-898.

9. „Ekonomie opomenutých proměnných” u rozhodování za rizika, v průběhu času a dosahování štěstí: Osobnostní charakteristiky, zejména q (obecná inteligence); Ekonomie identity; Vývojová behaviorální ekonomie.

* Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2005): Identity and the Economics of Organizations. The Journal of Economic Perspectives 19(1), str. 9-32 (lze přečíst i jejich knihu (2010): Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Princeton: Princeton University Press).
* Casey, B. J., et al. (2011): Behavioral and neural correlates of delay of gratification 40 years later. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(36), str. 14998-15003.
* Heckman, J. J. et al. (2008): The Economics and Psychology of Personality Traits. National Bureau of Economic Research. Bulte, E. H., Horan, R. D. (2011): Intergenerational Transmission of Preferences. Economics Letters.
(*) Almond, D., & Edlund, L. (2007): Trivers-Willard at birth and one year: evidence from US natality data 1983-2001. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274(1624), 2491-2496.
Johnson, N. D., Nye, J. V. C. (2011): Does Fortune Favor Dragons? Journal of Economic Behavior & Organization 78(1-2), str. 85-97.
Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2000): Economics and Identity. Quarterly Journal of Economics 115(3), str. 715-753.
Hankins, S. et al. (2010): The Ticket to Easy Street? The Financial Consequences of Winning the Lottery. Review of Economics and Statistics 93(3), str. 961-969.
Reyn, v. E. (2011): Long-term health effects on the next generation of Ramadan fasting during pregnancy. Journal of Health Economics, 30(6), str. 1246-1260.

10. Behaviorální ekonomie korporací. Trhy práce [přednášky budou vycházet zejména z připravované knihy: Camerer, C.: Organizational Economics: A behavioral approach (vizte ISIS)].

* Pfeffer, J. (2007): Human Resources from an Organizational Behavior Perspective: Some Paradoxes Explained. The Journal of Economic Perspectives, 21(4), str. 115-134.
* Camerer, C. F.,  Malmendier, U. (2007): Behavioral Economics of Organizations v Diamond, P.A., Vartiainen, H., Behavioral economics and its applications. Princeton: Princeton University Press.
* Ellingsen, T., Johannesson, M. (2007): Paying Respect. The Journal of Economic Perspectives, 21(4), str. 135-150.
(*) Ellison, G. (2006): Bounded Rationality in Industrial Organization. Cambridge: Cambridge University Press.
(*) Fehr, E., Falk, A. (2002): Psychological Foundations of Incentives. European Economic Review, 46(4-5), str. 687-724.
Benabou, R., Tirole, J. (2003): Intrinsic and Extrinsic Motivation. Review of economic studies, 70(3), str. 489-520.
Bewley, T. F. (1998): Why Not Cut Pay? European Economic Review, 42(3-5), str. 459-490.
Perri, F. S. (2011): White-Collar Criminals: The ‘Kinder, Gentler’ Offender? Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 8(3), str. 217-241.
Magee, J. C., Kilduff, G. J., Heath, C. (2011): On the folly of principal’s power: Managerial psychology as a cause of bad incentives. Research in Organizational Behavior, 31(0), str. 25-41.

11. Behaviorální makroekonomie; Vliv kultury na ekonomické proměnné.

* Chhaochharia, V. et al. (2011): Prozac for Depressed States? Effect of Mood on Local Economic Recessions. SSRN.
* Guiso, L. et al. (2006): Does Culture Affect Economic Outcomes? The Journal of Economic Perspectives, 20(2), str. 23-48.
* Fisman, R., Miguel, E. (2007): Corruption, Norms, and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets. Journal of Political Economy, 115(6), str. 1020-1048.
(*) Akerlof, G. A. (2002): Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior. American Economic Review, 92(3), str. 411-433.
D’Hernoncourt, J., Méon, P.-G. (2012): The not so dark side of trust: Does trust increase the size of the shadow economy? Journal of Economic Behavior & Organization, 81(1), str. 97-121.
Berggren, N., Elinder, M. (2012): Is tolerance good or bad for growth? Public Choice, 150(1), str. 283-308.
La Porta, R. et al. (2008): The Economic Consequences of Legal Origins. Journal of Economic Literature, 46(2), str. 285-332.
Spolaore, E., Wacziarg, R. (2009): The Diffusion of Development. Quarterly Journal of Economics, 124(2), str. 469-529.
Williamson, C., & Mathers, R. (2011): Economic freedom, culture, and growth. Public Choice, 148(3), str. 313-335

12. Behaviorální veřejná volba; Politika a média [Zmíníme přesah do 5IE405 – Behaviorální ekonomie a práva, motivovaní zájemci další zdroje naleznou tam.].

* Di Tella, R., Franceschelli, I. (2011): Government Advertising and Media Coverage of Corruption Scandals. American Economic Journal: Applied Economics, 3(4), str. 119-151.
* McMillan, J., Zoido, P. (2004): How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru. The Journal of Economic Perspectives, 18(4), str. 69-92.
(*) Bernheim, B. D., Rangel, A. (2005): Behavioral Public Economics: Welfare and Policy Analysis with Non-Standard Decision-Makers. National Bureau of Economic Research.
Sarafidis, Y. (2007): What Have you Done for me Lately? Release of Information and Strategic Manipulation of Memories. The Economic Journal, 117(518), str. 307-326.
(*) Botti, S., Iyengar, S. S. (2006): The dark side of choice: When choice impairs social welfare. Journal of Public Policy & Marketing, 25(1), str. 24-38.
(*) Glaeser, E. L. (2005): The Political Economy of Hatred. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), str. 45-86.
(*) Murphy, K. M., Shleifer, A. (2004): Persuasion in Politics. The American Economic Review, 94(2), 435-439.
Benabou, R., Tirole, J. (2006): Belief in a Just World and Redistributive Politics. The Quarterly Journal of Economics, 121(2), 699-746.
Callander, S., Wilson, C. H. (2008): Context-Dependent Voting and Political Ambiguity. Journal of Public Economics, 92(3-4), str. 565-581.
(*) Gentzkow, M., Shapiro, J. M. (2010): What Drives Media Slant? Evidence from Us Daily Newspapers. Econometrica, 78(1), str. 35-71.
DellaVigna, S., Kaplan, E. (2007): The Fox News Effect: Media Bias and Voting. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), str. 1187-1234.

13. Behaviorální finance; Módnost.

* Barberis, N., Thaler, R. H. (2003): A survey of behavioral finance. National Bureau of Economic Research.
Cohen, L. (2008): The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns. Journal of Political Economy, 116(5), str. 951-979.
Garber, P. M. (1990): Famous First Bubbles. The Journal of Economic Perspectives, 4(2), str. 35-54.
Bikhchandani, S. et al. (1998): Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades. The Journal of Economic Perspectives, 12(3), str. 151-170.
Das, P. K. (2011): Geographical Proximity and Mutual Funds‘ Proxy Voting Behavior. Managerial and Decision Economics, 32(7), str. 425-437.
(*) Hirshleifer, D. (2001): Investor Psychology and Asset Pricing. The Journal of Finance, 56(4), str. 1533-1597.
Lamont, O.A., Thaler, R. H. (2003): Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve-Outs. Journal of Political Economy, 111(2), str. 227-268.
Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003): Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather. Journal of Finance, 58(3), str. 1009-1032.
Shu, H. C., Hung, M. W. (2009): Effect of Wind on Stock Market Returns: Evidence from European Markets. Applied Financial Economics, 19(11), str. 893-904.
Floros, C. (2008): Stock Market Returns and the Temperature Effect: New Evidence from Europe. Applied Financial Economics Letters, 4(6), str. 461-467.

Prezentace:

5IE412_LS_2013_Prednaska_13_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_12_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_11_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_10_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_09_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_07-08_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_06_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_05_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_04_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_03_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_02_final_prezentovano

5IE412_LS_2013_Prednaska_01_final_prezentovano