Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE410 – Ekonomie náboženství

Související stránky

Anotace:

Předmět umožňuje hlouběji pochopit náboženské jednání jednotlivce a náboženské instituce v (post)moderní společnosti a seznamuje s metodami, které nabízí ekonomická analýza k jejich studiu. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni perspektivou ekonomie vysvětlit podstatu náboženského jednání jednotlivce a náboženských institucí a kriticky zhodnotit vhodnost použití ekonomických metod k jejich studiu. Studenti budou též schopni analyzovat vývoj náboženských fenoménů v čase a prostoru a jejich ekonomické souvislosti. V neposlední řadě se budou také schopni orientovat i v dalších společensko-vědních oborech, které se studiem náboženství zabývají.

 

4 ECTS kredity

 

Kdy a kde: v letním semestru 2012/13 bude předmět vyučován intenzivní mimosemestrální formou.

Termíny výuky:

pondělí 8. dubna, 14:30 do 17:45, 350nb

úterý 9. dubna, 14:30 do 17:45, 35 A nb (přízemí NB)

středa 10. dubna, 16:15 – 19:30, 350nb

čtvrtek 11. dubna, 14:30 do 17:45, 350nb

pátek 12. dubna, 14:30 do 17:45, 327sb

 

Požadavky:

  • aktivita na cvičeních + reakce na přečtené články (váha 20 %); termín odevzdání písemných reakcí: 20. 5. 2013
  • písemná práce – téma musí být konzultováno předem (váha 30 %); termín odevzdání písemné práce: 20. 5. 2013
  • ústní závěrečná zkouška (váha 50 %); proběhne na konci května 2013

 

Literatura: Základním textem předmětu je kniha Larry Witham: Marketplace of the Gods – How Economics Explains Religion, Oxford University Press, 2010 (v ISISu). Dalšími texty, nutnými ke zkoušce, jsou povinné články k jednotlivým tématům (viz níže).

 

Zkouška: Předmět je zakončen ústní zkouškou ve zkouškovém období. Okruhy ke zkoušce jsou totožné s tématy jednotlivých týdnů (viz níže). Obsahem zkoušky je rozhovor nad Vaší prací a látka probraná v kurzu v průběhu semestru, dále základní učebnice (Witham: Marketplace of the Gods) a povinné texty k jednotlivým tématům (viz níže).

 

Upozornění: při psaní seminární práce platí standardní postupy citování (tj. doslovné citace vždy do uvozovek s uvedením zdroje v poznámce; parafráze v uvozovkách být nemusí, ale jejich zdroj je nutné uvést vždy, nejlépe do poznámky pod čarou či jiným způsobem přímo do textu – seznam literatury na konci práce bez rozlišení míst, kde jste dané zdroje použili, není dostatečný). Seminární práce má být odborným textem, nikoli jiným žánrem (NE: esej, úvaha, slohové cvičení, meditace na dané téma, ani cokoli jiného).

 

Tématické okruhy (texty k jednotlivým okruhům jsou řazeny více/méně náhodně, nikoli podle důležitosti; též jsou průběžně doplňovány; narazíte-li někde na nefunkční odkaz na článek, pošlete prosím e-mail na adresu pavel.chalupnicek(at)vse.cz):

1) Úvod, metodologie, definice náboženství a problém jeho zkoumání, náboženství vs. magie, srovnání přístupů v různých společenských vědách (teologie, filosofie, religionistika, sociologie, antropologie, ekonomie), historie ekonomie náboženství

  • Povinný text: I. O. Štampach – Přehled religionistiky, kapitola 3: Definice náboženství (v ISISu)

Další texty:

 

***

2) Náboženství v čase a prostoru – základní náboženská mapa světa, stručné představení základních světových náboženských tradic, vývoj náboženství v čase (s důrazem na Evropu), sekularizační hypotéza a její problémy

Další texty:

  • Ivan O. Štampach: Přehled religionistiky, Portál, Praha 2008
  • Hans Küng, Josef van Ess: Křesťanství a islám – Na cestě k dialogu, Vyšehrad, Praha 1998 (případně další knihy z této řady: Křesťanství a hinduismus, Křesťanství a buddhismus, Křesťanství a náboženství Číny)
  • Grace Davieová: Výjimečný případ Evropa – Podoby víry v dnešním světě, CDK, Brno 2009
  • Zdeněk R. Nešpor: Příliš slábi ve víře – Česká ne/religiozita v evropském kontextu, Kalich, Praha 2010
  • Mircea Eliade, Ioan P. Culianu: Slovník náboženství, Argo, Praha 2001

***

3) Náboženství, hospodářství a společnost – vztah náboženství a makroekonomických a makrosociálních ukazatelů, Max Weber a jeho kritika

Další texty:

***

4) Poptávka po náboženství – teorie náboženského rozhodování a teorie racionální volby, kritika a alternativní přístupy

Další texty:

***

5) Nabídka náboženství – církev jako firma?, monopol a konkurence: středověká církev a reformace

Další texty:

 

***

6) Náboženské příkazy a zákazy – politická ekonomie, zájmové skupiny a jejich význam v náboženské oblasti; aplikace na oblast bankovnictví (středověké diskuse lichva vs. úrok, alternativy, islámské bankovnictví v současnosti)

Další texty:

***

7) Mučedníci a svatí – mučednictví jako paradox?, svatí jako „náboženský kapitál“ a ekonomické souvislosti jeho vzniku, nábožensky motivovaný terorismus

Další texty:

***

8) Nová náboženská hnutí a sekty – konkurence na „náboženském trhu“ a dvě protichůdné tendence současné náboženské scény

Další texty:

***

9) Církev a stát – od pronásledování k (post)sekulární společnosti, regulace „náboženského trhu“ a její důsledky

Další texty:

***

10) Budoucnost náboženství – poslední trendy v náboženském vývoji, jejich analýza a interpretace. Diskuse.

Další texty:


Evropský sociální fond – Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Tento předmět vznikl za podpory projektu „Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce“ (CZ.2.17/3.1.00/32102).


http://www.jstor.org.ezproxy.vse.cz/stable/27638528