Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE401 – Ekonomická analýza neziskového sektoru

Anotace:
Předmět ekonomickým pohledem analyzuje problematiku altruismu a sociálního kapitálu a rozvíjí teorii sociálního podnikatelství. Po jeho úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět ekonomickým souvislostem sociálních fenoménů obvykle stojících na okraji pozornosti ekonomie, jako jsou altruismus a sociální kapitál. Dále budou schopni na teoretické i praktické úrovni pochopit principy fungování tzv. neziskového sektoru a kriticky analyzovat problematiku hospodářské politiky v této oblasti. Díky seminářům si studenti osvojí i práci s odbornými texty v oblasti ekonomie, ale i sociologie nebo politologie (v angličtině), mj. s díly několika nositelů Nobelovy ceny za ekonomii (G. S. Becker, V. Smith, E. Ostrom, J. Buchanan, K. Arrow).

 

4 ECTS kredity

 

Termíny výuky:

8. – 12. dubna (pondělí – pátek), vždy od 9:15 do 12:30.

Úterý 9. dubna v místnosti 35 A NB (přízemí NB), ostatní dny v místnosti 350nb (zasedací místnost NF, 3. patro NB).


Požadavky:

  • písemný test založený na přednáškách a textech ze cvičení (viz níže) (60% váha); termín: konec května 2013
  • aktivní účast na cvičeních + odevzdání písemných reakcí na přečtené články (20% váha); termín odevzdání: 20. 5. 2013
  • seminární práce na vybrané téma (nutné předem konzultovat) (20% váha); termín odevzdání seminární práce: 20. 5. 2013

 

Literatura: Prozatím neexistuje jediná učebnice, která by pokrývala celý kurz, proto budeme pracovat s vybranými články z odborných časopisů (dostupných nejčastěji prostř. Jstoru). Na každý seminář si prosím s sebou přineste článek určený na daný seminář. Na každý z těchto textů budete zpracovávat stručnou anotaci (hlavní teze článku + Vaše stručná reakce), které poté odevzdáte do příslušné odevzdávárny v ISISu. Doporučuji „kreativní čtení“ – hledejte hlavní myšlenky textu, zkuste si je aplikovat v jiných situacích, nacházejte paralely z vlastní zkušenosti, googlujte neznámé pojmy a koncepty atd.

 

Upozornění: při psaní seminární práce platí standardní postupy citování (tj. doslovné citace vždy do uvozovek s uvedením zdroje v poznámce; parafráze v uvozovkách být nemusí, ale jejich zdroj je nutné uvést vždy, nejlépe do poznámky pod čarou či jiným způsobem přímo do textu – seznam literatury na konci práce bez rozlišení míst, kde jste dané zdroje použili, není dostatečný). Seminární práce má být odborným textem, nikoli jiným žánrem (NE: esej, úvaha, slohové cvičení, meditace na dané téma, ani cokoli jiného).

 

Harmonogram kurzu:

1) Úvod, metodologické minimum
Seminář: Žádný text na tento týden

2) Altruismus a vlastní zájem – altruismus v náboženství a biologii; ekonomický pohled: „čistý altruismus“ a možnost jeho ekonomické analýzy, rozdíl mezi vlastním zájmem (self-interest) a egoismem, „Das Adam Smith Problem“
Seminář: Vernon L. Smith: Two Faces of Adam Smith, Southern Economic Journal, July 1998, 64(1):2-19

3) Altruismus vs. reciprocita – spotřeba vs. investice, podstata a formy kapitálu
Seminář: Gary S. Becker:Theory of Social Interaction, The Journal of Political Economy, 1974, 82(6):1063-1093

4) Sociální kapitál – ekonomie potkává sociologii, aplikace kapitálové teorie na meziosobní vztahy, přínosy a problémy takové analýzy
Seminář: Lisa Bernstein: Opting out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond Industry, The Journal of Legal Studies, 1992, 21(1):115-157

5) Význam a kritika neziskového sektoru – vztahy mezi neziskovým sektorem, hospodářstvím a politikou, empirické studie zaměřující se na tyto vztahy, kritika neziskového sektoru – korporátní dárcovství, „ngo-ismus“, mafie
Seminář: Raimondo Catanzaro: Enforcers, Entrepreneurs, and Survivors: How the Mafia Has Adapted to Change, 1985, The British Journal of Sociology, 36(1):34-57

6) Neziskový sektor a stát – partnerství, nebo hrozba? – historie koexistence, vytěsňovací efekt a „teorie cyklu sociálního kapitálu“, empirické důkazy
Seminář: Elinor Ostrom and Roy Gardner: Coping with Asymmetries in the Commons: Self-Governing Irrigation Systems Can Work, The Journal of Economic Perspectives, 1993, 7(4):93-112

7) Transformace neziskového sektoru – neziskový sektor a občanská společnost v totalitární a post-totalitární společnosti
Seminář: James L. Gibson: Social Networks, Civil Society, and the Prospects for Consolidating Russia’s Democratic Transition, American Journal of Political Science, 2001, 45(1):51-68

8 ) Teorie podnikatele – neoklasická teorie firmy, Schumpeter, Kirzner – srovnání hlavních přístupů ekonomické teorie k podnikatelům a podnikatelství – styčné body a třecí plochy
Seminář: Peter J. Boettke, Christopher J. Coyne: Entrepreneurship and Development: Cause or Consequence?, Mercatus Center Working Paper

9) Sociální podnikatelství – řešení pro neziskový sektor? – aplikace podnikatelství v „sociální“ oblasti, druhy neziskových/netržních organizací, vztah mezi neziskovým a ziskovým sektorem
Seminář: Edward L. Glaeser and Andrei Shleifer: Not-For-Profit Entrepreneurs, NBER Working Paper No. 6810, November 1998

10) Případová studie – jedno z níže uvedených témat – konkrétní téma bude zvoleno hlasováním na prvním semináři.

a) Altruismus vs. obchod s lidskými orgány
Seminář: Richard A. Epstein,The Human and Economic Dimensions of Altruism: The Case of Organ Transplantation, John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 385, University of Chicago, January 2008

b) Soukromé zdravotní pojištění – Britské „Friendly Societies“ v 19. století
Seminář: Pavel Chalupníček, Lukáš Dvořák: Health Insurance Before the Welfare State: The Destruction of Self-Help by State Intervention, The Independent Review, 2009, 13(3):367–387

c) Rozvojová pomoc – pomoc, nebo prokletí?, analýza mechanismu mikrofinancí
Seminář: S. Navas et al.: Microcredit and the Poorest of the Poor: Theory and Evidence from Bolivia, World Development Vol. 28, No. 2, pp. 333-346, 2000