Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE323 – Ekonomie, filantropie a altruismus

Související stránky

Anotace
Kurz je prvním uceleným projektem širší spolupráce Národohospodářské fakulty, Nadace Terezy Maxové a Fóra dárců. Jeho smyslem je poukázat na skutečnost, že etické problémy jsou nutnou součástí světa lidského jednání a dále, že neexistuje rozpornost mezi maximalizací vlastního užitku a společenským prospěchem. Studenti se aktivně seznámí s aktuálními trendy jak v neziskovém sektoru jako formě organizované filantropie, tak v jeho podpoře ze strany státu a veřejných rozpočtů, či soukromých zdrojů a zahraničních dárců. Přednášek se budou pravidelně účastnit lidé z firem, v nichž jsou CSR (Corporate Social Responsibility) projekty běžnou součástí. Studenti se seznámí s prací v neziskovém sektoru také formou praxe.

Cíl
Cílem kurzu je přivést studenty na myšlenku, že lze sloučit nároky kladené manažerskou zodpovědností s respektováním etických norem a principy integrity vlastní osobnosti.

Osnova
1. Úvodní přednáška: Témata projektů
Úvodní seminář

2. Přednáška: Filosofie altruismu. Morálka povinnosti a morálka aspirace jako minima a maxima. Klasické ctnosti, společné dobro, princip subsidiarity a solidarity. Platón, Aristoteles, Tomáš Aq., Kant – etické problémy jako nutná součástí světa lidského jednání?
Seminář: Četba a rozbor textů, příprava projektů

3. Přednáška: Filosofie altruismu. Etika jako praktická filosofie, její možnosti i nároky. Možnosti analýzy lidské situovanosti ve světě, etika osobního, privátního a veřejného. Lze sloučit nároky kladené manažerskou zodpovědností (zodpovědností manažera) s principy osobní integrity, udržitelnosti a kvality života?
Seminář: Četba a rozbor textů, příprava projektů

4. Přednáška: Dějiny altruismu. Příklady mecenášství.
Seminář: Četba a rozbor textů, příprava projektů

5. Přednáška: Ekonomie altruismu. Zdánlivá rozpornost maximalizace vlastního užitku vs. altruismus, G. Becker a jeho přínos.Hospodářská politika – altruismus a problém veřejného statku.
Seminář: Četba a rozbor textů, příprava projektů

6. Přednáška: Test. Legislativní rámec neziskového sektoru. Neziskový sektor jako forma organizované filantropie. Typy neziskových organizací a podmínky pro jejich fungování (regulace, legislativa, daně), oblasti působení neziskových organizací a vývoj neziskového sektoru u nás po roce 1989. Role neziskových organizací ve společnosti. Pozice neziskových organizací vůči veřejné správě, komerčnímu sektoru, veřejnosti. Komunikace neziskových aktivit (sociální reklama, média, veřejnost) zapojování veřejnosti do minoritních témat.
Seminář: Praxe

7. Přednáška: Způsoby financování aktivit neziskových organizací a veřejně prospěšných aktivit. Finanční zdroje pro neziskové organizace a financování veřejně prospěšných aktivit. Podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů, soukromých zdrojů, zahraničních dárců. Dárcovství, filantropie a fundraising – jak jsme na tom v ČR a jaké jsou trendy v zahraničí. Příprava kampaně fundraisingu, jak oslovit dárce z pozice neziskové organizace. Příklady z praxe – Nadace Terezy Maxové.
Seminář: Praxe

8. Přednáška: CSR (Společenská odpovědnost firem) a firemní dárcovství. Corporate Social Responsibility – trendy, regulace (EU, svět, ČR), oblasti CSR projektů /životní prostředí, zaměstnanci, sociální oblast, corporate governance/, specifika nadnárodních společností. CSR jako celospolečenský fenomén – role neziskových organizací, médií, vlád. Firemní dárcovství jako součást CSR – firemní nadace, fondy, sociální sponzoring, příspěvky atd. – objemy prostředků, motivace firem, partnerství s neziskovými organizacemi. Příklad – case-studies předních firemních dárců v ČR.
Seminář: Praxe

9. Přednáška: CSR trendy a komplexní přístupy firem.CSR jako komplexní přístup firmy: zapojování zaměstnanců, zákazníků a dalších stakeholderů. Uvedení do tématu zapojování zaměstnanců do CSR projektů a konkrétní příklady z praxe (programy pro zaměstnance, firemní dobrovolnictví, matchingové fondy, sbírka mezi zaměstnanci apod.). Příklad – case-studies předních firemních dárců v ČR.
Seminář: Praxe

10. Přednáška: Měření efektivnosti jednotlivých CSR aktivit a projektů. Systémy měření efektivity a certifikace CSR aktivit ve světě i v ČR. Benchmarking a evaluace jako důležitý aspekt CSR praxe firem. Příprava strategie CSR aktivit – CSR projekt, management CSR, zacílení CSR aktivit, měření a evaluace.
Seminář: Praxe

11. Přednáška: „Hra na firemního dárce“. Strategie, prezentace, komunikace.
Seminář: Praxe

12. Přednáška: Prezentace projektů
Seminář: Prezentace projektů

13. Závěrečný workshop

Více informací o kurzu také na osobních stránkách Antonie Doležalové.