Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
5IE321 – Kacířské semináře z dějin hospodářské politiky

Související stránky

Anotace
Seminář nabízí moderní, interdisciplinární přístup ke studiu hospodářské politiky. Náplní seminářů je na základě studia původních pramenů probírat vybrané akty hospodářské politiky. Hlavní metodou práce je diachronní komparace. Studenti se budou zamýšlet nad tím, proč vlády přijímaly konkrétní hospodářsko-politická rozhodnutí, a jaký byl mechanismus jejich prosazování. Budou také hledat odpověď na otázku, jaké byly makroekonomické důsledky přijatých hospodářsko-politických opatření. V této souvislosti si budeme také všímat toho, zda existovaly k přijatému řešení alternativy, kdo je nabízel, a jaké ekonomické důsledky by přinesly. Cestou k tomu bude konfrontace ekonomické teorie, přijatého znění legislativních norem a konkrétní hospodářské politiky.
Práce v semináři předpokládá aktivní účast studentů, spočívající v přípravě podkladů pro dohodnutá dílčí témata. Studenti by se měli dostat přímo k primárním pramenům hospodářské politiky, a seznámit se tak i s proměnou ekonomických termínů v průběhu dvacátého století i s vývojem samotné hospodářské politiky.
V každém semestru budou mít studenti možnost konfrontovat své názory s přizvanými odborníky z hospodářské praxe, což jim umožní hlubší pochopení všech souvislostí zkoumané problematiky. Všechny termíny a jevy, potřebné pro pochopení probíraných témat budou vyloženy v rámci semináře.

Cíl
Cílem semináře je za prvé přimět studenty ke kritickému promýšlení problémů hospodářské politiky v dějinné perspektivě a také ukázat, jak v důsledku více (či méně) zásadních hospodářských zvratů docházelo k podstatným (mnohdy nezamýšleným) důsledkům, a za druhé vést studenty k obhajobě svých názorů v rámci konstruktivní diskuse.

Osnova
Semináře budou nabývat různé podoby podle toho, jaké budou zájmy konkrétních studentů. Následující osnova je proto pouze orientační.

1. Prameny a literatura: vysvětlení principu práce v semináři, zásady práce s prameny, přehled dostupných databází, rozdělení studentů podle jejich zájmu o jednotlivé tématické okruhy.

2.Fiskální politika: vývoj teorie státních rozpočtů, fiskální praxe do vzniku Československa, osobnosti a události, které ovlivnili vývoj fiskální politiky Československa v průběhu dvacátého století. Struktura příjmů a výdajů, makroekonomické a sociální souvislosti, jaké přístupy ke státním rozpočtům zastávají(ly) jednotlivé politické strany.

3. dtto

4.Měnová politika: průběh měnových reforem po roce 1918 a 1945,1989. Vývojové změny v obsahu nositelů měnové politiky. Vývoj nástrojů měnové politiky. Konstituování a vývoj ČNB. Plnění záměrů měnové politiky. Dopady měnových opatření na vývoj hospodářství.

5. dtto

6.Znárodňování a privatizace: nostrifikace a repatriace kapitálu po roce 1918. Tendence ke znárodňování v prvorepublikovém Československu. Principy a metody znárodňování po roce 1945. Benešovy dekrety. Vliv znárodňování na agregátní makroekonomické ukazatele. Československá cesta k socialismu, její politické a hospodářské okolnosti. Československá cesta ke kapitalismu. Privatizace bez kapitálu.

7. dtto

8. Pozemková reforma v Československu po roce 1918 a 1945. Principy záboru půdy a jejího přerozdělování. Sociální důsledky pozemkové reformy. Revize půdního vlastnictví (druhá republika, po roce 1989). Socialistické družstevnictví.

9. dtto

10. Faktory ovlivňující podoby hospodářské politiky. Fenomén hospodářského nacionalismu. Obsah pojmu hospodářský nacionalismus ve druhé polovině 19.století v Českých zemích. Hospodářský nacionalismus v letech 1918, 1945 a 1989 – jeho legislativní a praktická podoba. Konkrétní makroekonomické dopady nacionálně zabarveného potlačování konkurence.

11. Politické strany a jejich vliv na hospodářskou politiku. Mechanismy prosazování ekonomických zájmů politických stran v hospodářské politice. Korupce a lobbyismus.

12. Prezentace seminárních prací

13. Prezentace seminárních prací

Požadavky
– účast na seminářích
– příprava a prezentace seminární práce

Aktuální informace o výuce předmětu najdete na serveru pes.vse.cz.

Zdroje
Zlatý fond českého ekonomického myšlení (bibliothecaeconomica.cz)