Mgr. obor Ekonomika a správa životního prostředí

InSIS, státní zkouška – vyhledejte ident ZP101 v katalogu předmětů

Cíle studia:

Studijní obor připravuje kvalifikované ekonomické odborníky na problematiku životního prostředí, kteří budou působit ve veřejné správě, firmách a v dalších institucích. Kromě ekonomického základu se obor zaměřuje i na právní a politické aspekty ochrany životního prostředí. Studována je na národní, místní i mezinárodní úroveň ochrany životního prostředí. Důraz je kladen na jazykovou vybavenost absolventů.
Uplatnění absolventů:

 • ve státní správě – národní, regionální a místní úroveň,
 • v konzultačních firmách zabývajících se oblastí ochrany životního prostředí a nebo v environmentálním managementu firem,
 • v nevládních organizacích orientujících se na problematiku životního prostředí.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že v praxi existuje velká poptávka po odbornících na problematiku životního prostředí s ekonomickým a právním základem.
Možnosti pokračování v dalším studiu:

Lze pokračovat ve studiu dané problematiky v doktorském studiu. Na Fakultě národohospodářské má tato problematika již dlouholetou tradici v PhD programu „Hospodářská politika a správa“. Student doktorského studia může svou disertační práci zpracovávat na Katedře ekonomiky životního prostředí a může se podílet na jejích výzkumných projektech.
Hlavní oblasti profilu absolventa:

 • ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie),
 • právo se zaměřením na správní právo,
 • ekonomie životního prostředí a přírodních zdrojů (včetně vývoje příslušných teorií),
 • politika ochrany životního prostředí s ohledem na různé ekonomické teorie,
 • mezinárodní právo a ochrana životního prostředí,
 • schopnost řešit konkrétní případy v oblasti veřejné správy ochrany životního prostředí, včetně moderních přístupů k řešení konfliktů,
 • schopnost řešit konkrétní problémy environmentálního managementu firem.

Studium – celkový přehled:

 • celoškolsky povinný předmět Ekonomie II: 9 kreditů,
 • povinné předměty studijního oboru: 34 kreditů,
 • volitelná vedlejší specializace – k dotvoření absolventského profilu, možno volit vhodnou vedlejší specializaci kdekoliv na VŠE (kromě vedlejší specializace Ekonomika životního prostředí): 30 kreditů,
 • oborově volitelné předměty: 29 kreditů,
 • zakončení studia – státní zkouškou z oboru „Ekonomika a správa životního prostředí, obhajoba diplomové práce, státní zkouška z vedlejší specializace: 18 kreditů.

Celoškolsky povinný předmět (9 kreditů):

Ident Název předmětu Hodiny (předn./cv.) Kredity
0VS402 Ekonomie II. (alternativně studium v AJ) 4/2 9

Povinné předměty studijního oboru (34 kreditů):

Ident Název předmětu Hodiny (předn./cv.) Kredity
5HP402 Ekonomie a právo (alternativně studium v AJ) 2/2 6
5RE503 Politika územního rozvoje 2/2 6
5ZP400 Ekonomie životního prostředí a ekologická politika 2/2 6
5ZP401 Firma a životní prostředí 2/2 6
5ZP402 Veřejná správa životního prostředí 2/2 6
5ZP500 Diplomový seminář z ekonomiky životního prostředí 1/2 4

Oborově volitelné předměty (29 kreditů):

Student může v rámci této skupiny studovat maximálně 2 předměty z celoškolsky volně volitelných předmětů (bez ohledu na počet kreditů). Zbytek kreditů získává výběrem ze skupiny oborově volitelných předmětů.

Příklady oborově volitelných předmětů:

Ident Název předmětu Hodiny (předn./cv.) Kredity
5ZP420 Ekologická informatika 2/2 6
5ZP422 Ekonomika přírodních zdrojů 2/2 6
5ZP423 Aktuální otázky ekologické politiky 0/2 3
5ZP474 Aktuální otázky ekologické politiky II (alternativně v AJ) 0/2 3
5ZP421 Ekonomika životního prostředí měst a regionů 2/2 6
5ZP425 Environmentální předpisy: tvorba a jejich obcházení 2/2 6
5ZP499 Energie a společnost 2/2 6
5ZP520 Řešení ekologických konfliktů vyjednáváním 2/2 6
5ZP521 Kapitoly z teorie ekonomie přírodních zdrojů a ŽP 0/2 3
5ZP523 Mezinárodní právo a ochrana životního prostředí 2/2 6
5ZP524 Ekonomické hodnocení životního prostředí 4/0 6
5ZP525 Ekonomie a politika životního prostředí: výuk. případové studie 0/2 6
5ZP527 Ekonomická a institucionální analýza složek životního prostředí 2/2 6
5RE402 Správní právo a správní řízení 2/2 6
5SP421 Praktikum na MŽP ČR 0/2 3

Téma diplomové práce:

Témata a cíle diplomových prací budou voleny z odpovídajících problémových okruhů na základě zájmu studenta nebo na základě spolupráce katedry s institucemi z oblasti ochrany životního prostředí a řešení konkrétních aktuálních potřeb. Volba témat se odvíjí od potřeby vytvořit prostor pro tvůrčí práci studentů. Témata se mohou týkat následujících oblastí zájmu: vybrané problémy politiky ochrany životního prostředí na národní, místní nebo mezinárodní úrovni, aplikace obecné ekonomické teorie na specifický problém životního prostředí, apod.

Vzorový studijní plán (nezávazný):

Celkem kreditů 9 34 29 30 18 120
4. semestr oV (6)
oV (6)
oV (5)
Dipl. práce (6)
SZ ZP (6)
SZ VS (3)
32
3. semestr 5ZP500 (4)
5RE503(6)
VS (6)
VS (6)
VS (6)
28
2. semestr 5ZP401 (6)
5ZP402 (6)
oV (6) VS (6)
VS (6)
SZ EK (3) 33
1.semestr
  0VS402 (9)
5ZP400 (6)
5HP402 (6)
oV (6) 27
Skupina studijních povinností Celoškolské Povinné předměty studijního oboru Oborově volitelné předměty Vedlejší specializace Státní závěrečná zkouška Celkem kreditů