5IE362 – Ekonomie a psychologie I

Zaměření předmětu:

Předmět je úvodem do psychologie ekonomického rozhodování a jednání; pomocí experimentálních a reálných dat bude ukázáno jak psychologické fenomény mohou ovlivňovat chování jednotlivců a dynamiku celých ekonomik.

Výstupy předmětu:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
A. identifikovat konkrétní psychologické zákonitosti lidské omezené racionality, síly vůle a vlastního zájmu.
B. Budou umět poznatky využít v analýze, vysvětlení nebo v predikci i/racionálního chování člověka ve specifických situacích (hledání štěstí, spoření, spotřeba, trh práce, společenský statut, investování, politika).
C. Naučí se odvodit příčiny některých ekonomických jevů z individuální psychologie člověka, přičemž zároveň rozeznají odlišnost psychologických a ekonomických zákonitostí (problém agregace chování heterogenních agentů). Studenti by se měli rovněž naučit, že při řešení problémů je důležitější myšlení, nikoliv paměť.

Obsah předmětu:

1. Úvod – ekonomie a psychologie coby různé pohledy na stejný problém? (průniky, rozdíly a metodologie společenských věd, experimenty).
2. Pozitivní psychologie – ne/dosažitelné cíle lidského snažení (hledání štěstí); proč litujeme minulosti a mýlíme se o budoucnosti. Normativní ekonomie – existuje řešení a kdy jej můžeme zvolit?
3. – 4. Závislost na okolí (prospektová teorie I. – averze ke ztrátě, majetnický sklon, chyba statutu quo, rámování a ukotvení situace).
5. – 6. Potěšení ze sázky (prospektová teorie II. – averze k riziku a k nejistotě, efekt jistoty, nadměrný optimismus, nelineární hodnocení pravděpodobností).
7. – 8. Neodolatelná přitažlivost zítřka (mezičasové volby, problém omezené sebekontroly, přeceňování přítomnosti, chyby v hodnocení budoucnosti a pamatování minulosti).
9. – 10. Lidé kolem nás (sobeckost, altruismus, reciprocita, sociální status).
11. Průběžný test + úvod do behaviorální teorie her.
12. Hromadné psychologické jevy = ekonomie? Stádní chování, bubliny na trzích, behaviorální finance.
13. Aplikace a diskuze – marketing, reklama, politika, sdělovací prostředky, ad.

Evropský sociální fond – Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Tento předmět vznikl za podpory projektu „Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce“ (CZ.2.17/3.1.00/32102).