5IE200 Úvod do práva a ekonomie/5IE250 Introduction to Law and Economics

5IE200 Úvod do práva a ekonomie

Předmět prezentuje základní koncepty ekonomické analýzy práva. Ekonomické analýza práva vychází z premisy, že právo ovlivňuje motivace jednotlivců a firem v mnoha aspektech tržního i netržního chování: zda koupit daný dům, co napsat do smlouvy, jak opatrně řídit auto, či zda zabít náhodného svědka (dilema, před které jsou občas postaveni zločinci). V kursu budeme využívat standardní nástroje ekonomické teorie k pochopení toho, jak právní normy ovlivňují chování jednotlivců a firem, jak ovlivňují ekonomické alokace (market outcomes) a jaký mají dopad na ekonomickou efektivnost. V kursu mimo jiné porovnáme vybrané koncepty kontinentálního a amerického práva a budeme analyzovat nový český občanský zákoník z ekonomické perspektivy.

Po úspěšném absolvování budou studenti:

  • rozumět hlavním konceptům (jak právo ovlivňuje motivace, Coaseho teorém, alokace rizika ve smlouvách, ekonomie občanskoprávní odpovědnosti, optimální trest atd.)
  • schopni použít tyto koncepty k předvídání důsledků právních norem
  • schopni porovnat alternativní právní normy z pohledu ekonomické efektivnosti

 

5IE250 Introduction to Law and Economics

The course introduces students to basic concepts in Law and Economics. The basic premise of Law and Economics is that law shapes the incentives that people and firms face in many aspects of their market and non-market behavior: whether to buy a house, what to write in a contract, how carefully to drive a car, or whether to kill an accidental witness (a problem faced occasionally by criminals). The course employs a standard toolbox of economic theory to analyze how legal rules affect the behavior of people and firms, how they affect market outcomes, and how they compare in terms of economic efficiency. Among other things, the course will compare selected Continental and American legal concepts and explore the new Czech Civil Code from an economic perspective.

Upon the completion of the course, the students should:

  • understand the key concepts (e.g., how law affects incentives, the Coase theorem, allocation of risk in contracts, economics of liability, optimal punishment, etc.)
  • apply those concepts to predict the effects of legal rules on economic outcomes
  • compare the efficiency properties of alternative legal rules

Jméno vyučujícího/ Name of lecturer:

Doc. Mgr. Libor Dušek, Ph.D. (garant/superviser, přednášející/lecturer, zkoušející/examiner)

Paola Bertoli, M.A., MSc, Ph.D. (přednášející/lecturer, zkoušející/examiner)

Jazyk výuky/ Language of instruction: 5IE200 ČJ, 5IE250 ENG

Počet kreditů/ Credits: 3 ECTS

Forma výuky kurzu/ Mode of delivery: 2 / 0