55F912 – Základy ovládání ekonometrického SW STATA

Termín:

30.11.-14.12.

Učebna:

RB337

Zaměření předmětu:

Primárním cílem kurzu je zajistit, aby každý student doktorského studia byl schopen používat program STATA jako standardní SW nástroj pro empirické analýzy v oblasti společenských věd (ekonomie, sociologie, politologie atd.). Sekundárním cílem kurzu hlubší pochopení užití ekonometrických metod v praxi.

Výsledky učení:

Po absolvování předmětu bude doktorand připraven prakticky aplikovat ekonometrické metody prostřednitcvím programu STATA.

Obsah předmětu:

1. Úvod (základní deskripce Stata window, Menu, Command line a do-files, datasety, jak vytvořit data, import dat z jiných programů, základní nástroje pro popisnou statistiku)
2. Práce s daty (řazení dat: sort, recode, group, vyřazování proměnných, vytváření nových proměnných: generate, egen; labely proměnných a hodnot: label, encode, decode; Logical expressions)
3. Základní statistika (Mean, summarize, correlate, Percentyly, Testy diference středních hodnot, MNČ)
4. Užití do-files (proč užívat do-files, připomínkování, Loops: forvalues, foreach, while)
5. Spojování datasetů, úvod do grafů, ukládání a přístup k výstupům (b[varname], r(mean), e(N) atd.)
6. Řešení biasů (robustní směrodatné odchylky: robust, bootstrap, Instrumentální proměnné: ivregress 2SLS/GMM/LIML, Hausmanův test)
7. Modely omezených závislých proměnných (Probit, logit, mprobit, mlogit, oprobit, ologit, tobit, selection modely a count data modely: heckman, poisson)
8. Panelová data (struktura dat: wide vs. long; reshape, xtset, xtreg, clustering)
9. Časové řady (xtset, lag a forward operátory, Differences, Logs, ARIMA & GARCH)