Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

13.4.2017 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace 5BE – Ekonomie a psychologie

Státní zkouška pokrývá znalosti v rozsahu předmětů:

Podobu konkrétních témat a doporučené literatury nahlédněte níže. Státní zkouška má formu písemného testu (90 min.) — ze zveřejněných témat bude vybráno 5 stylizovaných problémů, které student musí zodpovědět. Ve zkouškovém období budou vypsány 2 až 3 termíny. Je nutné z testu získat min. 75%, aby byl student připuštěn k ústní zkoušce. Ústní zkouška (cca 30 min.) bude vypsána v jediném termínu, postoupivší k ústní zkoušce prospěli. Losují se 2 otázky ze zveřejněných témat. Na základě jejich zodpovězení se rozhoduje mezi hodnocením „výborně“ až „dobře“.

Povinná (*) a doporučená literatura (články a studie) je dostupná na stránkách kurzů, resp. v případě většiny monografií a učebnic v elektronické knihovně KIE Books (přístup pouze ze školní sítě) v sekci u příslušného kurzu.

Okruhy otázek:

Sekce kurzu 5IE312/362 – Ekonomie a psychologie I.

 1. Pozitivní psychologie: ne/dosažitelné cíle lidského snažení: způsoby měření životní spokojenosti/štěstí, iluze zaměření, sociální komparace, hédonická adaptace, aspirační úrovně, determinanty štěstí, Easterlinův paradox. Kritika ekonomie štěstí (užitek rozhodovací v. prožitý, zapamatovaný, předpovídaný).
 2. Prospektová teorie: editace, hodnocení voleb, referenční body, averze ke ztrátě, majetnický sklon, chyba statutu quo, rámování a ukotvení situace, dispoziční efekt. Vážení pravděpodobností (subaditivita, subjistota, subproporcionalita), čtyřdílné chování, omezený hrnec strachu. Informační kaskády. Riziko jako pocit.
 3. Mentální účetnictví: rámování a hédonická editace voleb, rozpočtování (příjmu, času, spotřeby), „uzávorkování“ rozhodování. Spotřebitelské rozhodování (paradox volby, slepota k volbě, slepota ke změně).
 4. Mezičasové volby: teorie očekávaného užitku a její anomálie – efekt znaménka, velikostní efekt, disparita zrychlení-odsunutí, preference rostoucích sekvencí. (Kvazi)hyperbolické diskontování (nekonzistentní preference), prokrastinace. Geografie času. Předjímaný užitek.
 5. Úvod do behaviorální veřejné volby (Milgramův experiment na poslušnost, Stanfordský vězeňský experiment, empatie a vedení, povrchní determinanty volebního úspěchu, syndrom mocenské pýchy, rovnováha moci).
 6. Sociální preference: anomálie předpokladu vlastního zájmu. Výsledky a reálné implikace her na ultimátum, diktátora, důvěru, veřejné blaho. Vliv (antisociálního) trestání. Vliv socio-demografických charakteristik na výsledky her. Úvod do behaviorální teorie her (hra na krásu, princip handicapu, dilema cestovatele).
 7. Úvod do behaviorálních financí: bubliny na experimentálních trzích aktiv, hádanka akciové prémie, limity arbitráže a „behaviorální“ anomálie (vliv počasí, názvu firmy, chronologie obchodování).

Literatura:

 • * Wilkinson, N. (2008): An introduction to behavioral economics. Houndmills: Palgrave Macmillan.
 • * Kahneman, D. (2011): Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 • Camerer, C., Loewenstein, G., Rabin, M. (2004): Advances in behavioral economics. New York: Russell Sage Foundation.
 • Kahneman, D., Tversky, A. (2000): Choices, values, and frames. New York: Russell Sage Foundation.
 • Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982): Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (1999): Well-being: the foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation („KDS”).

 

Sekce kurzu 5IE313 – Praktikum z experimentálních metod v ekonomii 

 1. Experimenty posuzované kvalitativně (význam, provedení a záznam experimentu kvantitativního; datová tabulka, její použití a meze).
 2. Zdroje výsledků pro zpracování. Specifika laboratorního experimentu. Jak využít vnější svět a jak internet coby laboratoř.
 3. Základy kvantitativního zhodnocení výsledku experimentu (statistické metody pro vyhodnocení nezávislých pozorování: míry a testy polohy, míry a testy variability; parametrické a neparametrické testy; korelace a regrese), základní statistická rozdělení a jejich role v analýzách chování: Bootstrap a proč se bez něj (už) neobejdeme.
 4. Statistické metody pro vyhodnocení pozorování nikoli nezávislých. Opakovaná pozorování na tomtéž subjektu. Mixed models a jejich použití. Experimenty vyhodnocující posuzovatele. Jak rozumět metastudiím.
 5. Statistické metody pro vyhodnocení dotazníkových studií. Jak organizovat dotazníkovou studii. Jak dotazník vytvořit, jak přeložit a jak přenést mezi prostředími. Validita interní a externí. Známé psychologické testy a dotazníky související s ekonomickým chováním.

Literatura:

 • * Colin F. Camerer (2003): Behavioral game theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton: Princeton University Press.
 • * Charles R. Plott, Vernon L. Smith, eds. (2008): Handbook of experimental economic results (Volume I). Amsterdam: North-Holland.
 • * Jan Hendl (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.
 • David J. Sheskin (2003): Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures. Washington: Chapman & Hall/CRC.

 

Sekce kurzu 5IE405/455 – Behaviorální ekonomie a právo

 1. Sociální preference v zaměstnanosti (trhy práce a spravedlnost), veřejných institucích, občanských inklinacích.
 2. Paternalismus v. behaviorální právo a ekonomie („BLE“), Sunsteinův-Thalerův libertariánský paternalismus (nudging), Korobkinův libertarianský welfareismus.
 3. Behaviorální regulace (finančního) trhu, Choi-Pritchardův přístup k organizaci dohledu. Behaviorální teorie státních organizací.
 4. Behaviorální veřejná volba a finance (veřejné finance, asymetrické informace, externality a veřejné statky, nerovnost, zdanění).
 5. Vlastnictví v konceptu Coaseho v. behaviorální přístupy (majetnický efekt, Rachlinského experimentální právo).
 6. Prevalence kognitivních chyb na finančních trzích a možnosti jejich korekce. Fiskální psychologie a behaviorální daňová reforma.
 7. Smluvní právo a negociace smluv prizmatem BLE.
 8. Právo trestní a právo odpovědnosti prizmatem BLE.
 9. Chyby při rozhodování (nejen soudů) ve věcech práva trestního, smluvního a práva odpovědnosti.
 10. Cíle státní politiky (maximalizace štěstí?) + Aplikace: zdravotnictví, pracovní trh, finanční gramotnost a penzijní spoření (zejména Save More Tommorrow).

Literatura:

 • * Thaler, R.H., Sunstein, C.R. (2008): Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press.
 • * Sunstein, C.R. (2000): Behavioral Law and Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Parisi, F., Smith, V.L. (2005): The Law and Economics of Irrational Behavior. Stanford: Stanford University Press.
 • Congdon, W.J., Kling, J., Mullainathan, J. (2011): Policy and Choice: Public Finance Through the Lens of Behavioral Economics. Washington: Brookings Institution Press.

 

Sekce kurzu 5IE412 – Behaviorální ekonomie

 1. Současná témata sporů v metodologii behaviorální a experimentální ekonomie: externí/ekologická validita experimentální evidence (otázka agregace chování), vliv sledování (sociální tlak), požadavky na design laboratorních experimentů (vliv kontextu a transakčních nákladů), charakteristiky subjektů. Historie sporů („Adam Smith – behaviorální ekonom“, Paretovský a Samuelsonovský obrat, Simonův koncept omezené racionality).
 2. Omezená racionalita v pozornosti a učení; rámování a defaultní volby a jejich vliv na preference (preference závislé na referenčním bodě). Rozhodování za rizika (alternativní teorie).
 3. Mezičasové volby: sofistikovaní v. naivní hyperbolici. Metody sebekontroly. (Loewensteinův) koncept viscerálních faktorů. Závislosti (Bernheim-Rangelova teorie podnětem spuštěných závislostí). Teorie duálních-já a více-já. Životní plány. Případové studie (kreditní karty, finanční gramotnosti, půjčování zábavy, odvykání závislostí, cyklus výživy, prokastinace).
 4. Sociální preference: kritika (ne/potvrzení experimentální evidence v přirozených experimentech). Vliv důvěry ve společnostech. Vnitřní a vnější motivace.
 5. Behaviorální teorie her (kognitivní hierarchie, učení (EWA), mezinárodní komparace empirických výsledků u základních her).
 6. Ekonomie štěstí, životní spokojenosti. Hédonická psychologie (hlavní chyby v predikci hédonických pocitů: statky, životní události, viscerální faktory, lidský a sociální kapitál). Mezi-národní a mezi-lidská komparativní statistika štěstí.
 7. Ekonomie opomenutých proměnných u rozhodování za rizika, v průběhu času a dosahování štěstí (Osobnostní charakteristiky, zejména q (obecná inteligence)). Ekonomie identity (teorie sociální identity, reálná teorie konfliktů, in-group v. out-group disparita) a institucionální dynamika.
 8. Behaviorální makroekonomie. Vliv kultury a etnika na ekonomické proměnné. Vývojová behaviorální ekonomie (skrytý a dlouhodobý vliv hospodářsko-přírodních podmínek v zemi na lidský a sociální kapitál obyvatel).
 9. Behaviorální veřejná volba. Politika a média. Přesvědčování.
 10. Behaviorální ekonomie korporací, trhy práce (problém zastoupení, diskriminace, interní trhy práce, „Co určuje mzdu?“ – Mincerovské rozšíření).

Literatura:

 • * Camerer, C. (2003): Behavioral game theory: experiments in strategic interaction. New York: Russell Sage Foundation.
 • * Camerer, C., Loewenstein, G., Rabin, M. (2004): Advances in behavioral economics. New York: Russell Sage Foundation.
 • * Kahneman, D., Tversky, A. (2000): Choices, values, and frames. New York: Russell Sage Foundation.
 • * Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982): Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press.
 • * Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (1999): Well-being: the foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation.
 • * Baron, J. (2000): Thinking and deciding. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Binmore, K. (2008): Rational Decisions. Princeton: Princeton University Press.
 • Gigerenzer, G., Selten, R. (2002): Bounded rationality: the adaptive toolbox. Boston: MIT Press.
 • Gilovich, T., Griffin, D. W., Kahneman, D. (2002): Heuristics and biases: the psychology of intuitive judgement. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Loewenstein, G., Elster, J. (1992): Choice over time. New York: Russell Sage Foundation.
 • Smith, V. L. (2008): Rationality in economics: constructivist and ecological forms. Cambridge: Cambridge University Press.